Got some thoughts about the site? We'd love your feedback.

Nefesini Tut by Holly Seddon

Nefesini Tut
  based on 0 reviews
 • Users:
  • Favourite:0
  • Currently Reading:0
  • Want to Read:1
  • Recently Read:0
 • Clubs:
  • Currently Reading:0
  • Want to Read:1
  • Recently Read:0

Synopsis

 • Gillian Flynn, Laura Lippman ve Paula Hawkins sevenler için Holly Seddon'dan, okuru daha ilk sayfas?ndan esir edecek, ?a??rt?c? dönemeçlerle, ba?ar?l? bir ?ekilde yarat?lm?? karakterlerle ve sürükleyici psikolojik gerilim ö?eleriyle dolu bir ç?k?? roman? geliyor.Baz? s?rlar asla ölmez. Sadece kilit alt?nda tutulurlar.Amy Stevenson, s?radan bir ya?am? ve s?radan sorunlar? olan bir genç k?zd?. Ama Amy'nin bir s?rr? vard?, onu kendi vücudunda bir mahkûma dönü?türecek kadar tehlikeli bir s?r. Bilinci ve kbuslar? aras?nda s?k???p kalm?? olan Amy, on be? y?ld?r birilerinin onu kurtarmas?n? ve ya?ad??? korkunç sald?r?n?n sorumlusunu bulmas?n? bekliyordu.Çal??t??? gazeteye haz?rlad??? bir yaz? için hastaneyi ziyaret eden Alex gündüzleri susuzlukla, geceleri bo?ulmakla sava??yordu. Ta ki Amy Stevenson ile kar?la?ana kadar... Amy'yi gören Alex gençlik y?llar?ndan hat?rlad??? hikyenin ara?t?r?lmaya de?er oldu?unu dü?ünmü?tü. Genç k?z?n hayat?na ve ya?ad?klar?na dahil oldukça görünenden daha fazlas? oldu?unu ke?fetmi? ve arad??? tek kurtulu?un Amy'ninki olmad???n? fark etmi?ti. Fakat tek tan???, ya?ad?klar?n? anlatamayacak durumda olan bir olay nas?l çözülebilirdi?Keskin bir final ve iç içe geçmi? karakterler... Trendeki K?z'dan beri hiçbir gerilim roman? beni bu kadar etkilememi?ti.-Tess Gerritsen-Uzun zamand?r karanl?kta bekleyen ve arapsaç?na dönmü? gerçekler üzerine yaz?lm?? h?zl? tempolu bir ç?k?? roman?. -New York Times çoksatan yazar? Kimberly McCreight-Çok sürükleyici... Seddon'un anlat?m tekni?i çok güçlü... ?n?a etti?i dünya kesinlikle büyüleyici ve etkileyici bir biçimde karanl?k.-Kirkus Reviews-"Fazlas?yla etkileyici."-Marian Keyes-"Nefesinizi tutun, i?lerinizi b?rak?n, asl?na bakarsan?z bu ç?k?? roman?n? bitirene kadar tüm planlar?n?z? unutun çünkü bu roman sizi ilk sayfadan esir alacak... Fevkalade, etkileyici ve mutlaka okunmas? gerekiyor."-Glamour-"Sizi etkisi alt?na alacak bir roman m? ar?yorsunuz? Bu psikolojik gerilim roman? tam arad???n?z kitap."-New Magazine-(Tan
 • Want to read this book? Click here to buy this book at Amazon

Wish List

 • TwobaCetinkaya

Share this Book